இணைந்த இதயம்

Saturday, October 1, 2011

இராசராசன் கல்வெட்டு

தஞ்சை பெரிய கோவில் கோபுரத்தின் பின் புறமுள்ள ராசராசன் பங்களிப்பு குறித்த கல்வெட்டு

No comments:

Post a Comment