இணைந்த இதயம்

Wednesday, December 14, 2011

அலைஓசை

மனக்கரையில்
ஒலித்துக் கொண்டே
இருக்கிறது
தீராத
அலைஓசை

No comments:

Post a Comment