இணைந்த இதயம்

Wednesday, February 8, 2012

உடலின் வாசனை
பிச்சிவெள்ளை கொய்த
முன்காலை நேரத்தில்
பிச்சிப்பூ வாசனையை விட
மேலெழும்பிய
உன் உடலின்
வாசனை
கமழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது
இன்றும்
பெட்ரோல் வனாந்திர
பெருங்காட்டு வாழ்வில்.

No comments:

Post a Comment